Artboard 1@3x

پلن شماره یک

110 هزار تومان
 • تعداد جستجو در روز: 50
 • کلیک های روزانه: 40 الی 50
 • میزان ماندگاری کاربر در صفحه اصلی : 40 ثانیه
 • بازدید از صفحات دیگر : 2 الی 3 صفحه
 • میزان ماندگاری در صفحات دیگر : 30 تا 50ثانیه
 • پلت فرم : انتخابی
 • مجموع ای پی ها: 1500
 • مجموع بازدید ها : 5250
 • زمان : 30 روز
Artboard 1@3x

پلن شماره دو

200 هزار تومان
 • تعداد جستجو در روز: 90
 • کلیک های روزانه: 81 الی 90
 • میزان ماندگاری کاربر در صفحه اصلی : 40 ثانیه
 • بازدید از صفحات دیگر : 2 الی 3 صفحه
 • میزان ماندگاری در صفحات دیگر : 30 تا 50ثانیه
 • پلت فرم : انتخابی
 • مجموع ای پی ها: 2700
 • مجموع بازدید ها : 9450
 • زمان : 30 روز
Artboard 1@3x

پلن شماره سه

300 هزار تومان
 • تعداد جستجو در روز: 150
 • کلیک های روزانه: 135 الی 150
 • میزان ماندگاری کاربر در صفحه اصلی : 40 ثانیه
 • بازدید از صفحات دیگر : 2 الی 3 صفحه
 • میزان ماندگاری در صفحات دیگر : 30 تا 50ثانیه
 • پلت فرم : انتخابی
 • مجموع ای پی ها: 4050
 • مجموع بازدید ها : 15750
 • زمان : 30 روز

این سرویس به علت نقص فنی در حال حاضر ارائه نمی گردد